v
danh mục
đăng ký
lưu ý: số di động được sử dụng để xác nhận khi đăng ký, đăng nhập và lấy lại mật khẩu
alagod là thương hiệu con của bống vàng