v
danh mục
trang chủ / quản trị
*khách hàng chỉ biết đến thương hiệu chứ không biết đến cá nhân hay tổ chức điều hành

*các cá nhân/tổ chức chỉ là nhân viên/người quản lý/chủ sở hữu

*chúng tôi không xây dựng ảnh hưởng của cá nhân/tổ chức đối với thương hiệu
alagod là thương hiệu con của bống vàng