v
danh mục
trang chủ / logo
*logo "bống vàng"

- phông chữ arial

- không viết hoa

- không đậm, không nghiêng

- chữ "bống vàng" nằm chính giữa hình tròn

- nền xanh + chữ trắng hoặc nền trắng + chữ xanh

*logo "alagod"

- phông chữ arial

- không viết hoa

- không đậm, không nghiêng

- chữ "alagod" nằm chính giữa ô vuông không bo cạnh

- nền xanh + chữ trắng hoặc nền trắng + chữ xanh
bongvang.com & alagod.com